Bérleti szerződés

A Szolgáltatónak nem áll módjában utánvételesen visszaküldött csomagokat átvenni.

A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések valamennyi, az Iwolafashion Kft. mint Bérbeadó és az Ügyfél, mint Bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen estélyi ruha bérleti szerződésre és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a szerződések esetleges módosításaira is.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 18. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.

A “Megrendelés leadása” előtt olvassa el figyelmesen ezt a megállapodást. Fenntartjuk a jogot a feltételek megváltoztatására.

Az Iwolafashion az IWOLA tervezője által készített és az IWOLA Műhelyben készült estélyi és koktélruha kölcsönzési szolgáltatásokat kínál, a ruhák egyediek, az EU-ban készültek.

A szerződések tárgyát estélyi és koktél ruhák képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek)”).  Az Ügyfél elfogadja, hogy bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) megfizetése útján lehet bérelni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott bérelt termék minőségében, színében, anyagában, díszítésében megegyezik a honlapon az adott megjelölésű termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az iwola.hu a terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten elismeri, hogy a termék a weblapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. Az iwola.hu a terméket jó állapotban, szakszerű és alapos tisztítás után adja át a Bérlőnek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken.

A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó Garancia (a továbbiakban ”Garancia”) összegét a megrendeléssel egyidejüleg bankkártyás fizetéssel fizeti ki az Iwolafashion Kft-nek. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Garancia az Iwolafashion Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Garancia megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges. A bérleti szerződést kötő felek a bérleti szerződés aláírásával (Megrendelés) kinyilvánítják, elismerik, hogy a Garancia jogi természetét ismerik.

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul köteles jelezni a Bérbeadó felé e-mailben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Iwolafashion Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

Ha a Bérlő a bérelt terméket a bérleti szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben küldi vissza az Iwolafashin Kft címére, a Garancia összegét az Iwolafashion Kft.a  Bérlő részére 7 napon belül vissza utalja. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett, az Iwolafashion Kft. jogosult a kár összegét a Garancia összegéből levonni, a különbözetet (megmaradt összeg a kár értékének levonása után) a Bérlő részére banki utalással kifizetni.

Bérleti időtartam

A bérlet fix időtartama 4 nap. Ha a „Terméket” korábban visszaküldi, a „Bérleti ár” változatlan marad.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt terméket 4 napon belül visszaküldi az Iwolafashion kft.-nek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként 10.000.- Ft (de nem többet mint a Garancia összege) összegű késedelmi kötbért köteles fizetni az Iwolafashion Kft-nek. Amennyiben a Bérlő a bérelt termékeket 10 napnál több nap késedelemmel küldené vissza, a Garanciát elveszíti.

Szállítás és lemondás

Az Iwolafashion Kft. kötelezi magát, hogy a Bérelt terméket az előre meghatározott időpontban elküldje futárszolgálattal. A kiszállítás dátumát a megrendelő határozza meg, azonban a termék bérleti díja 4 napra szól. 10 nappal az előre meghatározott szállítási dátum előtt a megrendelés díjmentesen lemondható.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a bérelt terméket a károsodástól megóvni.

Nem használt termék visszaküldése a mérethiba miatt

Ha a termék nem megfelelő méretű, a kézhezvételtől számított 24 órán belül (vasárnap és munkaszüneti napok kivételével) visszaküldhető. A termék hibátlan állapotban kell legyen, használat nyomait nem mutathatja. Visszaküldés esetén e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot, a “Bérleti díjat” (a szállítási és visszaküldési költségekkel csökkentve) 7 munkanapon belül teljes egészében visszatérítjük banki átutalással.

Az Bérbeadóval szembeni kötelezettségek

A termék átvétele

A termék átvehető az üzletben vagy a szállítás futárszolgálattal történik. Ha futárszállítást választ, akkor köteles a terméket a megrendeléssel megjelölt napon és időpontban átvenni. Javasoljuk, hogy a szállításhoz egy biztonságos címet adjon meg, ahol egy személy (Bérlő vagy a megrendelésben megjelölt személy) átveszi a terméket. Abban az esetben, ha nem biztonságos címet jeleznek (a terméket úgy szállítják, hogy valaki nem veszi át), az iwola.hu nem vállal felelősséget a felügyelet nélkül hagyott termékekért. Továbbá vállalja azt a kockázatot, hogy a biztonságos cím meg nem adása késésekhez vagy további szállítási költségekhez vezethet, amelyekért a Bérlő teljes mértékben felelős.

A termék használata

A Bérlő vállalja, hogy a terméket nagy körültekintéssel használja, mintha egy közeli barátjától kapta volna kölcsön

Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az átadáskor meghatározott állapotot követően az Iwolafashion Kft. nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, seb, heg, bőrpír keletkezése, vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb kárért sem. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ezen sérülésekből adódó kártérítési, vagy egyéb igényt az Iwolafashion Kft-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmilyen kiigazítást, javítást, változtatást nem végezhet! Minden ilyen kiigazítás, javítás, változtatás a jelen pontban meghatározott kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Kár összege levonásra kerül a Garanciából

A Bérlő a bérelt terméket meghatározott állapotban köteles visszaküldeni. Minden, a bérelt termék Bérlő általi átvételekor az állapothoz képest tapasztalható és a bérelt termék Szalonba történő visszavételéig, bármilyen oknál fogva, bárkinek felróhatóan keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szövetroncsolódás, szakadás, gyertya által okozott viaszkár, égési folt, egyéb folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a bérelt termék vagy tartozékai, díszítése elvesztését, rongálódását is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a bérelt terméken vagy a bérelt termékben okozott, vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni, azzal, hogy a kártérítés maximális mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg lehet.

Termékvisszatérítés

Bérleti meghosszabbítások. A Bérlő vállalja, hogy a terméket visszaküldi az eredeti csomagban az iwola.hu címére a megrendelésben feltüntett határidőn belül. Amennyiben ezt elmulassza, esetleg a  csomagolást elveszíti, a Bérlő  vállalja, hogy saját költségén becsomagolja és visszaküldi, a csomagküldés adatait az Iwolafashion kft.-vel megosztja.